dàn yuàn rú cǐ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • Be it so!; I hope so.

  • dàn yuàn rú cǐ bù guò wǒ zhēn de bù néng xià dìng lùn

   但愿如此不过定论

   Hopefully we are, but I really do not know.

  • dàn yuàn rú cǐ ba

   但愿如此

   I hope so.

  • dàn yuàn rú cǐ tā shì zhēn de

   但愿如此

   Would it were true.