ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.that very moment; right away

  • tā yī tīng dào zhè ge xiāo xi dàng shí jiù hūn le guò qu

   听到这个消息当时过去

   He fainted as soon as he heard the news.

  • tīng dào dà xué lù qǔ tā de xiāo xi tā dàng shí jiù gāo xìng de kū le qǐ lái

   听到大学录取消息当时高兴起来

   He shed tears of joy on hearing that he had been admitted to the university.

  • wǒ dàng shí nù huǒ zhōng shāo

   当时怒火中烧

   I was inwardly furious.