dǐng jí
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.top-notch; first-class; top-class

  • dǐng jí biǎo yǎn

   顶级表演

   top-class performances

  • tā bù jiǔ jiù huò dé le dǐng jí chú shī de míng shēng

   不久获得顶级厨师名声

   She soon acquired a reputation as a first-class cook.

  • dǐng jí jīn róng zhèng quàn

   顶级金融证券

   top-notch financial securities