dìng xiàng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.find the direction; orientate

  • dìng xiàng yí

   定向

   orientation instrument

 • 2

  adj.directional; directive; orientation

  • dìng xiàng zhāo shēng

   定向招生

   directed enrollment

  • dìng xiàng chuán shēng qì

   定向传声器

   directional microphone