gù zhǔ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.employer

  • gù zhǔ ràng tā de gōng rén pīn mìng gàn huó

   雇主工人拼命干活

   The employer sweated his workers.

  • hé tong guī dìng le gù zhǔ yǔ chéng bāo rén fēn dān de fēng xiǎn

   合同规定雇主承包人分担风险

   The contract defines the apportionment of risks between employer and contractor.

Word usage

 • "雇主" is often matched with measure word "个"or"位".
  • 雇主

   one employer

  • 雇主

   one employer

Chinese words with pinyin gu zhu