dōu quān zi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.go around in circles; take a joy ride

  • fēi jī zài shù lín shang dōu quān zi

   飞机树林兜圈子

   The plane is circling above the forest.

  • zài cāo chǎng shang dōu quān zi pǎo

   操场兜圈子

   run round in the field

 • 2

  v.beat about (around) the bush; talk in a round about way

  • bié gēn wǒ dōu quān zi le yǒu huà zhí shuō ba

   兜圈子直说

   Don't beat about the bush. Out with it!