duì bù gōng táng
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slconfront at court; argue with (against) somebody (on something) in the courtroom

  • zhè ge gōng àn mù qián zuì hǎo bù yào duì bù gōng táng

   这个公案目前最好不要对簿公堂

   Wisest not to try the case in the courts at present.

  • wǒ men bù kě yǐ jì shì fū qī yòu shì duì bù gōng táng de lǜ shī

   我们可以夫妻对簿公堂律师

   We can't be married and be opposing counselors.