duì xiāo
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.offset; cancel each other out; balance

  • gōng guò duì xiāo le

   功过对消

   Good deeds canceled out faults.

  • lì liàng duì xiāo le

   力量对消

   Forces balanced each other out.

  • liǎng zhǒng zhèng zhì lì liàng de yǐng xiǎng duì xiāo le

   政治力量影响对消

   The two political forces cancelled each other out.

  • zhè yàng de huà shōu yì hé sǔn shī jiù duì xiāo le

   这样收益损失对消

   In this way the gains would cancel out the losses.