ěr lái
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • adv.fmlrecently; lately

    • zhèng fǔ ěr lái zēng qiáng duì shí wù de jiān guǎn

      政府迩来增强食物监管

      The government has recently enhanced the supervision of food.