fā jiā zhì fù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • build up the family fortune; enrich one's family

  • tā men fā jiā zhì fù le

   他们发家致富

   They have made their fortunes.

  • zhè xiē rén dōu shì fā jiā zhì fù de nóng mín

   这些发家致富农民

   These people are very prosperous farmers.