fà dài
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.hair lace; head band

    • zài měi guó xīn niáng xǐ huan pèi dài fà dài

      美国新娘喜欢佩戴发带

      In the United States, brides tend to prefer headbands.

Chinese words with pinyin fa dai