fǎn huán
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.return; repay; pay back; give or send back

  • fǎn huán gōng wù

   返还公物

   return public property

  • shēn qǐng fèi bù huì fǎn huán

   申请返还

   The application fee is non-refundable.

  • jiàn lì yào pǐn shōu zhī jié yú hé lǐ fǎn huán jī zhì

   建立药品收支结余合理返还机制

   Establish a reasonable return mechanism on drug surplus.