fàn zhuāng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.big restaurant; large restaurant

  • yī jiā fàn zhuāng

   饭庄

   a restaurant

  • qù fàn zhuāng

   饭庄

   go to a restaurant

  • tā xiǎng qù dà dōng fāng fàn zhuāng chī wǎn fàn

   东方饭庄晚饭

   He contemplated going into the Great Eastern Hotel for dinner.