guǎn zi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.infmlrestaurant

  • yī jiā guǎn zi

   馆子

   a restaurant

  • xià guǎn zi yī bān hé péng you yī qǐ qù

   馆子一般朋友一起

   Dinner at a restaurant is usually with friends.

  • zuó wǎn wǒ men xià guǎn zi dà wèi fù de zhàng

   昨晚我们馆子大卫

   We went to the restaurant last night and David payed the bill.