fáng fàn
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.be on guard; keep watch; keep a lookout

  • fáng fàn cuò shī

   防范措施

   precautionary measure

  • tā men zuò le jīng xīn fáng fàn yǐ fáng bèi rén fā xiàn

   他们精心防范以防发现

   They took elaborate precautions to prevent from being discovered.