fēng sú xí guàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • social customs and habits

  • dāng dì de fēng sú xí guàn

   当地风俗习惯

   local social customs and habits

  • cóng xī fāng chuán rù de fēng sú xí guàn

   西方传入风俗习惯

   social customs and habits imported from the West