fù dān bù qǐ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • cannot afford; cannot bear the burden

    • gāi guó fù dān bù qǐ xuǎn jǔ zhè yàng shē chǐ de shì

      负担不起选举这样奢侈

      The country could not afford the luxury of an election.