gāng líng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.hills and hillocks; mound

    • gāo tái dǎo tā de shí hou gè gāo shān gāng líng bì yǒu chuān liú hé yǒng

      高台倒塌时候高山冈陵川流河涌

      When the towers fall, streams of water will flow on every high mountain and every lofty hill.