gèng hǎo
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • better; so much the better

  • xué de gèng hǎo

   更好

   learn better

  • gèng hǎo de zuò fǎ shì jiā rù tǎo lùn

   更好做法加入讨论

   A better approach is to participate in discussions.

  • fēn shǒu kuài lè nǐ kě yǐ zhǎo dào gèng hǎo de

   分手快乐可以找到更好

   Happy breakup, you can find a better man.