gōng kē
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.field of engineering; engineering course

  • xiū gōng kē

   工科

   study to be an engineer

  • gōng kē xué sheng

   工科学生

   engineering major

  • zhè xiàng xīn jì huà zhǐ zài xī yǐn nián qīng rén xué xí gōng kē

   计划吸引年轻学习工科

   The new program is designed to tempt young people into studying engineering.