gòu xíng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.configuration

  • wèi xīng xiāng duì guǐ dào gòu xíng

   卫星相对轨道构形

   relative orbital configuration of satellites

  • yì shù biǎo xiàn zhòng yào de shì qíng gǎn de gòu xíng huà

   艺术表现重要情感构形

   To artisitic expression, the important thing is configuration of emotions.

Chinese words with pinyin gou xing