guà miàn
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.fine dried noodles

  • yī dài guà miàn

   挂面

   a bag of dried noodles

  • duì huā sè guà miàn tiáo wèi bāo de yán jiū shì gè shēng chǎn qǐ yè bǐ pīn de zhòng diǎn zhī yī

   花色挂面调味研究生产企业比拼重点

   Research on the seasonings of varied fine dried noodles is one of the emphases competition between the production enterprise.