guān shì yīn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.Goddess of Mercy

    • guān shì yīn pú sà bēi zhì shuāng quán

      观世音菩萨双全

      Gwan Shr Yin Bodhisattva is complete in both compassion and wisdom.