guǎn zì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  adv.dialstraight; directly; straight-away; without consultation

  • tā yī jù huà méi shuō guǎn zì huí jiā qù le

   管自回家

   He hurried home without saying anything.

 • 2

  adv.dialsimply; just

  • ràng tā men qù zhēng ba wǒ men guǎn zì gàn

   他们我们管自

   Let them argue. Let's just do it anyway.

  • tā guǎn zì zhèng qián

   管自挣钱

   He is just trying to make money.