guāng yīn
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.time

  • shí zhōng xiàng zhēng zhe guāng yīn de liú shì

   时钟象征光阴流逝

   The clock is a symbolic representation of the passage of time.

  • tā bù yuàn yì xū dù guāng yīn

   愿意虚度光阴

   He didn't want to idle away his time.

 • 2

  n.dialsame as 日子

  • guāng yīn yī qù bù huí

   光阴

   time lost cannot be found again