hǎi shuǐ
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.seawater; brine

  • cóng hǎi shuǐ zhōng tí qǔ yán fèn

   海水提取盐分

   the extraction of salt from seawater

  • hǎi shuǐ zài nà ge xuán yá de dǐ bù chōng chū yī gè dà dòng

   海水那个悬崖底部

   The sea has washed a big hole in the bottom of the cliff.

Word usage

 • "海水" is often matched with measure word "滴"or"口"or"片".
  • 海水

   one drop of seawater

  • 海水

   one mouthful of seawater

  • 海水

   one area of seawater