hàn shān
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.shirt; undershirt

  • mián hàn shān

   汗衫

   a cotton vest

  • wǒ xiǎng bái sè hàn shān hǎo yī xiē

   白色汗衫一些

   I think I like the white shirt better.

  • tā biān zǒu biān yē hǎo tā de hàn shān

   汗衫

   He tucked in his shirt as he walked.

  • jīn tiān tā chuān zhe hàn shān

   今天穿汗衫

   He was wearing a shorts today.

Word usage

 • "汗衫" is often matched with measure word "件".
  • 汗衫

   one shirt