hǎo de
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • okay

  • hǎo de wǒ men yī zhǎo dào tā jiù gěi nǐ dǎ diàn huà

   好的我们电话

   Well, we will call you as soon as we find him.

  • hǎo de wǒ huàn gè shuō fa lái wèn

   好的说法

   Well, I'll reword my question.

  • hǎo de wǒ míng tiān zài lái kàn nǐ

   好的明天

   Well, I'll see you again tomorrow.