hé biān
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.riverside

  • yōu měi de hé biān jǐng sè

   优美河边景色

   an exquisite pastel of a riverside scene

  • yú chuán hù xiāng jǐn āi zhe tíng bó zài hé biān

   渔船互相停泊河边

   Fishing vessels lay jostling each other at the riverside.