hé pàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.riverside; by the river

  • hé pàn lǚ guǎn

   河畔旅馆

   riverside inn

  • wǒ jì de wǒ men nà ge shí hou zuò zài hé pàn de yī gè cān guǎn li

   记得我们那个时候河畔餐馆

   We were sitting, as I remember, in a riverside restaurant.