hé bu lǒng zuǐ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slgrinned from ear to ear

  • tā xiào de hé bu lǒng zuǐ

   合不拢嘴

   He was grinning all over his chops.

  • tā hū rán miàn lù xiào yì lè de hé bu lǒng zuǐ

   忽然笑意合不拢嘴

   Her face broke into a wide smile.