ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • connecting; connection

  • mén guāng de yī shēng hé shàng le

   合上

   The gates clanged shut.

  • mā ma hé shàng yǎn jing xiǎng shuì jiào

   妈妈合上眼睛睡觉

   My mom closed her eyes and tried to sleep.

  • tā hé shàng shū bǎ tā fàng zài le yī biān

   合上一边

   He closed the book and laid it aside.

Chinese words with pinyin he shang