hé yì tíng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.collegial panel; collegiate bench (of judges, or of a judge and people's assessors); full court

  • yóu shěn pàn yuán yī rén rén mín péi shěn yuán èr rén zǔ chéng de hé yì tíng

   审判员人民陪审员组成合议庭

   a collegial panel composed of one judge and two people's assessors

  • hé yì tíng de chéng yuán rén shù bì xū shì dān shù

   合议庭成员人数必须单数

   The collegial panel must have an odd number of members.