hé zuò huǒ bàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • cooperative partner

    • tā shì yī gè yōu xiù de shāng rén dàn jué bù shì yī gè hǎo de hé zuò huǒ bàn

      优秀商人合作伙伴

      He was a good businessman, but never a team player.