hóng liàng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.loud and clear

  • sǎng yīn hóng liàng

   嗓音洪亮

   a sonorous voice

  • hóng liàng de huí shēng

   洪亮回声

   loud and clear echoes

  • tǎ li yǒu yī kǒu hóng liàng de zhōng

   洪亮

   There is a sonorous bell in the tower.

  • tā biǎo shù qīng xī shēng yīn hóng liàng bìng pín pín wēi xiào

   表述清晰声音洪亮频频微笑

   She spoke clearly and loudly, and smiled frequently.

Chinese words with pinyin hong liang