huáng huā guī nü
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.an untouched virgin; be still a virgin

    • xǔ duō nián guò qù le tā yóu huáng huā guī nü biàn chéng le huáng liǎn pó

      许多过去黄花闺女变成黄脸婆

      Many years later, she changed from an untouched virgin to someone's wife.