huī wǔ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.wave; wield; shake

  • hái zi men huī wǔ zhe xiān huā hè cǎi

   孩子挥舞鲜花喝彩

   Children are waving flowers cheerfully.

  • huī wǔ zhe qí zi

   挥舞旗子

   waving a little flag

  • huī wǔ huā shù yǐ shì huān yíng

   挥舞花束欢迎

   wave bouquets in welcome

  • huī wǔ bì bǎng

   挥舞臂膀

   wave one's arm about

  • tā zhàn zài guò dào shang huī wǔ zhe shuāng bì

   过道挥舞双臂

   He stood in the passage waving his arms about.