huì jí jì yī
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • derogavoid seeking medical advice though obviously sick, for fear of facing the unpleasant reality

    • rèn hé fàn cuò wù de rén zhǐ yào tā bù huì jí jì yī wǒ men dōu yīng bāng zhù tā

      任何错误只要讳疾忌医我们帮助

      Whoever has made mistakes will receive our help if he does not conceal his error for fear of criticism.