jī yǎn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.corn; clavus; heloma

  • jī yǎn gāo

   鸡眼

   corn plaster

  • xuē chú jī yǎn

   削除鸡眼

   pare the corn

  • tā yòu jiǎo zhǎng le gè jī yǎn

   鸡眼

   He has a corn on his right foot.

  • jī yǎn yí chú shù

   鸡眼

   surgical operation to remove a corn