jiā dào zhōng luò
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • slone's family fortunes decline

    • guì zú wèi le fáng zhǐ jiā dào zhōng luò gèng jiā zhòng shì hái zi de jiā tíng jiào yù

      贵族为了防止家道中落更加重视孩子家庭教育

      In order to prevent that their family fortunes decline, the nobles pay more attention to the family education of their children.