jiàng xīn dú jù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slhave great originality

  • tā de jiàng xīn dú jù de zuì xīn fú zhuāng zuò pǐn bì dìng huì lì kè chéng wéi jīng diǎn

   匠心独具服装作品必定立刻成为经典

   His latest creations are sure to become instant classics.

  • kāi zhǎn jiàng xīn dú jù de guān xi yíng xiāo hé kuà wén huà yíng xiāo

   开展匠心独具关系营销文化营销

   ingeniously waging acquaintance marketing and cross-culture marketing