jié shí
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.stone; calculus

  • shèn jié shí

   结石

   kidney stone

  • dǎn jié shí

   结石

   gall stone

  • páng guāng jié shí

   膀胱结石

   bladder stone

  • xún huí de wài kē yī shēng duì jié shí jìn xíng shǒu shù

   巡回外科医生结石进行手术

   Itinerant surgeons operated for stone.

Word usage

 • "结石" is often matched with measure word "个"or"块".
  • 结石

   one stone

  • 结石

   one piece of stone