jìn kǒu huò
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.imported goods/cargo

  • miǎn shuì jìn kǒu huò

   进口货

   duty free import

  • jìn kǒu huò de zá fèi tài duō le

   进口货杂费

   The miscellaneous expenses of import are so much!

  • duì xǔ duō jìn kǒu huò lái shuō yī bān miǎn zhēng guān shuì

   许多进口货一般免征关税

   For many imports, regular tariffs are zero.