jīng suǐ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.metapith; essence; marrow

  • yuàn wàng de jīng suǐ

   愿望精髓

   the essence of wish

  • tǐ xiàn dà xī yáng jīng suǐ de cài dān

   体现大西洋精髓菜单

   the inspired menu that captures the spirit of the Atlantic