jīng

Initial:jVideo guide
Final(T3):īngVideo guide
Radical:
Structure:Left to right
Strokes:
14
Traditional:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  adj.refined; picked; selected

  • jīng yán bǐ pǔ tōng de yán guì

   普通

   Refined salt is more expensive than ordinary salt.

  • zhè shì yī pī xùn liàn yǒu sù de jīng bīng

   训练有素

   This is an elite group of well-trained soldiers.

  • jīng tóng de yě liàn guò chéng hěn fù zá

   冶炼过程复杂

   The smelting process of fine copper is very complicated.

 • 2

  adj.perfect; excellent

  • jīng cǎi

   brilliant

  • jīng měi

   exquisite

  • jīng yì qiú jīng

   constantly perfect one's skill

 • 3

  n.energy; spirit

  • jīng lì

   energy

  • jīng pí lì jié

   exhausted

  • yǎng jīng xù ruì

   recharge your energy

 • 4

  adj.meticulous; fine; precise

  • jīng mì

   precise

  • jīng què

   accurate

  • jīng xì

   delicate

 • 5

  adj.skilled; conversant; proficient

  • jīng tōng

   skilled

  • yè jīng yú qín

   mastery of work comes from diligence

  • jīng zhàn

   exquisite

 • 6

  n.essence; extract

  • jīng huá

   essence

  • wèi jīng

   monosodium glutamate

  • jiǔ jīng

   (ethyl) alcohol

  synonym
 • 7

  adj.smart; sharp; clever; shrewd

  • jīng míng

   astute

  • zhè xiǎo jiā huo jīng de hěn

   家伙

   This little guy is very sophisticated.

  • zhè ge rén hěn jīng

   这个

   This guy is very sophisticated.

 • 8

  n.sperm; semen; seed

  • shòu jīng

   fertilization

 • 9

  n.goblin; spirit; demon

  • hài rén jīng

   mischief-maker

 • 10

  adv.dialextremely; very

  • jīng shòu

   very lean

Words and phrases with 精

Similar-form characters to 精

Chinese Characters with pinyin jīng

 • longitude; warp
 • be frightened; alarm
 • capital of a country; short for Beijing
 • bright; quartz
 • chaste tree; rod for flogging