jǐng chá jú
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.police station/office

  • tā bèi dài dào jǐng chá jú shěn wèn

   警察局审问

   He was taken to the police station for questioning.

  • tā zhù zài hé jǐng chá jú jù lí sān gè jiē qū de gōng yù li

   警察局距离街区公寓

   His apartment is three blocks away from the police station.