jiù dì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adv.on the spot

  • jiù dì shōu jí cái liào

   就地收集材料

   collect materials nearby

  • jiù dì tíng huǒ

   就地停火

   A ceasefire is in place.

  • jiù dì miǎn zhí

   就地免职

   relieve somebody of his post then and there

  • jiù dì jiā gōng

   就地加工

   process on the spot

  • jiù dì jiǎn yàn

   就地检验

   make a floor inspection

  • jiù dì qiāng jué

   就地枪决

   shoot on the spot