jiù dì zhèng fǎ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • slcarry out the execution on the spot

    • huò xǔ nǐ gāi bǎ wǒ jiù dì zhèng fǎ

      或许就地正法

      Maybe you ought to shoot me on this spot.