ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.ambulance

  • jiù hù chē fēi kuài kāi wǎng yī yuàn

   救护车飞快医院

   The ambulance sped to the hospital.

  • tā hé tā yī kuài r shàng le jiù hù chē

   一块儿救护车

   He went in the ambulance with her.

  • kuài dǎ diàn huà jiào jiù hù chē zhè shì shēng sǐ yōu guān de shì

   电话救护车生死攸关

   Phone an ambulance. It's a matter of life and death.

Word usage

 • "救护车" is often matched with measure word "辆".
  • 救护车

   one ambulance