kǎn tóu chuāng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.carbuncle (on the neck)

    • tā de bó zi shang zhǎng le kǎn tóu chuāng tòng kǔ jí le

      脖子砍头疮痛苦

      He has a carbuncle on his neck, and it feels extremely painful.